Befolka varumärket och visa era värderingar

Affärs- och kulturstödjande storytelling är ett användbart verktyg för den som vill visa organisationens värderingar och själ och att visa nyttan med verksamheten genom att medvetet befolka varumärket med berättelser. Det kan vara anekdoter om organisationen och dess människor. Om framgångar. Om motgångar. Om kontakten med omvärlden. Vilka är vi? Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg. Varför håller vi på?


Värdeord har alla organisationer. T ex: tydlighet, fokus, långsiktighet, kundorientering och liknande. Man ser förhoppningsvis orden som riktlinjer. Men hur, i praktiken, lever medarbetarna organisationens värderingar? Med hjälp av berättelser, affärsstödjande storytelling, kan man exemplifiera hur medarbetarna lever värdeorden i verkligheten.
Triben samtalar vid lägerelden ( idag är det kanske fikarummet, kopiatorn ) och berättar sina stories. Traderar värderingarna som ska leda till framgång. Kunderna ser, när de hör dessa berättelser, hur varumärket associeras med projekt och befolkas av individer. Till exempel när kundcase paketeras på ett dramaturgiskt lättbegripligt sätt.
Finanskapitalet skildras ju främst i årsredovisningen medan förtroendekapital och framförallt humankapital och värderingar mycket väl kan beskrivas med storytellingmetoder. Den tysta kunskapen, relationerna och insikterna (knowledge) kan lyftas fram.
[b] Speglar organisationens själ [/b]
Berättandet har ett högt kommunikationsvärde eftersom det engagerar och roar. Det beskriver sammanhang som annars ofta är inlåsta i juridisk och ekonomisk expertprosa. Berättandet, dialogen och mötena vid berättandet frigör ett mänskligt tonläge om organisationens själ.
I alla tider har berättandet hållit samman en mänskliga gruppen och samlat den inför nya utmaningar. Gjort den beredd att hantera med- och motgång. Välkomnat och introducerat nya deltagare och förklarat en gemensam etik och moral. I en tid där många tillbringar mer vaken tid på jobbet än i hemmet behövs förstås ett sammanhang beskrivet i berättelser och kreativa bilder.
[b] Vill beröra[/b]
En bra berättelse berör och vet vad den vill beröra. Den är kul att dra. Den har god dramaturgi och kräver koncentration av mottagaren. Har sensmoral. Fungerar i det sociala umgänget och i ambassadörsrollen i arbete och fritid. En bra story som smittar får ett eget liv. Den bygger och visar kultur och förklarar och befolkar varumärket med människor, deras historia och visioner.
[b] Den enklaste dramaturgin[/b]
Enkel dramaturgi bygger på normaltillstånd, konflikt, förvirring och förnyat normaltillstånd. Själva berättandet väver ett sammanhang av kunskap. Historia kommer av grek histos som betyder just väva, binda samman. Den som drar den bästa historien vinner, konstaterar man helt enkelt i USA.